<

ساز و آواز

اجرا شده در قطعات: ساز و آواز

00:13:33

سه‌تار: احمد عبادی

حافظ

شهریست پُر حریفان از هر طرف نگاری
یاران صلای عشق است، گر می‌كنید كاری
چشم فلك ندیده زین خوبتر حریفی
 در دام كس نیفتد زین خوبتر شكاری
می بیغش است بشتاب، وقتی خوش است دریاب
سالِ دگر كه دارد، امید نو بهاری
 ای روی خوبت از گل، صدبار نازنین‌تر
 یارب كه ره نیابد، بر دامن تو خاری
 هر تار موی حافظ در دستِ تركِ شوخیست
 مشكل توان نشستن در این چنین دیاری

شهریست پرظریفان و از هر طرف نگاری
یاران صلای عشق است گر می‌کنید کاری
چشم فلک نبیند زین طرفه‌تر جوانی
در دست کس نیفتد زین خوبتر نگاری
هرگز که دیده باشد جسمی ز جان مرکب
بر دامنش مبادا زین خاکیان غباری
چون من شکسته‌ای را از پیش خود چه رانی
کم غایت توقع بوسیست یا کناری
می بی‌غش است دریاب وقتی خوش است بشتاب
سال دگر که دارد امید نوبهاری
در بوستان حریفان مانند لاله و گل
هر یک گرفته جامی بر یاد روی یاری
چون این گره گشایم وین راز چون نمایم
دردی و سخت دردی کاری و صعب کاری
هر تار موی حافظ در دست زلف شوخی
مشکل توان نشستن در این چنین دیاری