<

تصنیف ای عاشقان

اجرا شده در قطعات: ای عاشقان

00:06:08

سایه

ای عاشقان ای عاشقان پیمانه ها پر خون کنید 
و ز خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید
آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حصار
تا بر دمد خورشید نو شب را ز خود بیرون کنید
چندین که از خم در صبوح خون دل ما می رود 
ای شاهدان بزم کین پیمانه ها پر خون کنید
دیدم به خواب نیمه شب خورشید و مه را لب به لب
تعبیر این خواب عجب ای صبح خیزان چون کنید
دیوانه چون طغیان کند زنجیر زندان بشکند
از زلف لیلی حلقه ای در گردن مجنون کنی

ای عاشقان ای عاشقان پیمانه ها پر خون کنید 
و ز خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید
آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حصار
تا بر دمد خورشید نو شب را ز خود بیرون کنید
آن یوسفِ چون ماه را از چاهِ غم بیرون كشید
در كلبه‌ی احزان چرا این ناله‌ی محزون كنید
از چشم ما آیینه‌ای در پیش آن مه رو نهید
آن فتنه‌ی فتانه را بر خویشتن مفتون كنید
دیوانه چون طغیان کند زنجیر زندان بشکند
از زلف لیلی حلقه ای در گردن مجنون کنی
دیدم به خواب نیمه شب خورشید و مه را لب به لب
تعبیر این خواب عجب ای صبح خیزان چون کنید
نوری برای دوستان، دودی به چشم دشمنان
من دل بر آتش می‌نهم، این هیمه را افزون كنید
زین تخت و تاج سرنگون تا كی رود سیلاب خون؟
این تخت را ویران كنید، این تاج را وارون كنید
چندین که از خم در صبوح خون دل ما می رود 
ای شاهدان بزم کین پیمانه ها پر خون کنید