<

تصنیف پای لنگ

اجرا شده در قطعات: تصنیف پای لنگ
تصنیف قدیمی

00:01:47

ناشناس

های های، های های، دل تنگ من
پیش دوست، پیش دوست، شده ننگ من
ره کجاست جانم، ره کجاست، پای لنگ من

های های، های های، دل تنگ من
پیش دوست، پیش دوست، شده ننگ من
ره کجاست جانم، ره کجاست، پای لنگ من