<

تصنیف پرند شوشتری

اجرا شده در قطعات: تصنیف پرند شوشتری

00:06:55

باباطاهر

دو زلفونت بود تار ربابم
چه میخواهی ازین حال خرابم
تو که با مو سر یاری نداری
چرا هر نیمه شو آیی بخوابم

پرند شوشتری، ز گل نازکتری
ندیده بودم، حالا دیدم
اگر مستم، من از عشق تو مستم
بیا بنشین که دل بردی ز دستم

دو زلفانت گرم تار ربابم
چه میخواهی ازین حال خرابم
ته که با مو سر یاری نداری
چرا هر نیمه شو آیی بخوابم

شوریده شیرازی؟
پرند شوشتری، ز گل نازکتری
ندیده بودم، حالا دیدم
اگر مستم، من از عشق تو مستم
بیا بنشین که دل بردی ز دستم