<

تصنیف عشق تو

اجرا شده در قطعات: تصنیف عشق تو
شعر و ساخته علی اکبرخان شیدا

00:03:19

شیدا

عشق تو آتش جانا، زد بر دل من
بر باد غم داد آخر، آب و گل من
روی تو چون دیده دل، بهتر ز لیلی
شد بند زنجیر دام، مجنون دل من
وصل تو مشکل مشکل، جان دادن آسان
یارب کن آسان آسان، این مشکل من

عشق تو آتش جانا، زد بر دل من
بر باد غم داد آخر، آب و گل من
روی تو چون دیده دل، بهتر ز لیلی
شد بند زنجیر دام، مجنون دل من
وصل تو مشکل مشکل، جان دادن آسان
یارب کن آسان آسان، این مشکل من